فهرست مقالات


Vol. 1 No. 7 Autumn 2016

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951001145245002530 How to Handle the Enabling Conditions for Extremism and Terrorism
M. Javad Zarif
2 13960310134425002963 The Foreign Relations of Iran and South Korea: Separation of Economy and Politics
Aejung Kim
Mohammad Jafar Javadi Arjmand
3 1396031013825002964 Italy’s Foreign Policy and the Islamic Republic of Iran: The Case of the Nuclear Dossier
Nasser Hadian
Neda Shah Noori
4 139603101310225002965 Reasoning Turkey’s Syrian Shift: A New Track with Iran?
Hassan Ahmadian
5 139603101312185002966 Filling the Gap: American Studies at the University of Tehran
Seyed Mohammad Marandi
Zeinab Ghasemi Tari

Vol. 2 No. 6 Summer 2015

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508171047575002411 European Sanctions against Iran: Impacts and Effectiveness
Roxana Niknami
2 139508171049595002412 Michele Bachmann’s Political Views on Iran
Elaheh Nourigholamizadeh
Mehdi Mohammadi
3 13950817105275002413 Turkish-Saudi Relations: A Regional Perspective (2003-2015)
Nasser Pourebrahim
4 139508171053275002414 The Role of Domestic Factors in Science and Technology Diplomacy: The Case of Iran’s Nuclear Program
Tahereh Miremadi
5 139508171055175002415 The Role of Academic Discourse in Shaping US-Israel Relations
Mohammad A. Mousavi
Elham Kadkhodaee
6 139508171058375002416 The Historical and Legal Foundations of Iran’s Sovereignty over Tunb and Abu Musa Islands
Asghar Ja`fari Valadani

Vol. 1 No. 6 Spring 2015

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139503091117325001991 Iran, TRACECA and the European Union Southern Gas Corridor Initiative in the Post-Sanctions Era
Bahareh Sazmand
Peyman Kavianfar
2 139503091125355001992 The Development of Iranian Studies Programs in the United States: From Philological to a Contemporary Approach
Zeinab Ghasemi Tari
3 139503091127545001993 US-Israel Relations: The Rise and Fall of a Strategic Partnership
Hamed Mousavi
4 13950309113065001994 Common Strategic Interests or the Israeli Lobby?
Mohammad Reza Takhshid
Ali Akbar Jafari
5 139503091132515001995 Obama’s Middle East Foreign Policy: Decline or Rise of the Middle East Importance
Mohammad Khosh Haikal Azad
6 139503091134385001996 American Policy Institutions and Islam: The Case of RAND and Brookings
Mohammad A. Mousavi
Hakimeh Saghaye-Biria

Vol. 4 No. 5 Winter 2015

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394110793875001694
Homeira Moshirzadeh
2 13941107940435001695
Elham Rasouli Saniabadi
3 13941107943305001696
Hamid Ahmadi
Ali Mahmoodi
4 13941107946585001697
Abdolmajid Seifi
Abdolmajid Seifi
5 13941107949355001698
Seyed Hadi Borhani
6 13941107951445001699
Sika Sadoddin

Vol. 3 No. 5 Autumn 2014

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409021334175000003 هویت‌های سیاست خارجی مصر
Hassan Ahmadian
2 13940902134035000004 حقوق بشر و سیاست خارجی امریکا: شعار و منافع
Alireza Tajvidi
3 139409021345475000005 بحران یمن و شرایط منطقه‌ای
Amir Sajedi
4 139409021352235000006 عراق و کنش و واکنش‌های ایران و آمریکا
Aliakbar Asadi
5 139409021356495000007 روابط نظامی ایران و چین
Masoud Rezaei
6 13940902143395000008 فتوای هسته‌ای و حقوق بین‌الملل
Tavakol Habibzadeh
7 13940902147135000009 سیاست خارجی و توسعه اقتصادی: ایران دوران رفسنجانی
Seyed Amir Niakooee

Vol. 2 No. 5 Summer 2014

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409021419125000011 تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران
Hadi Semati
Shani Hormozi
2 139409021425495000012 نقش کنگره امریکا در سیاست خارجی ایالات متحده نسبت به ایران: تحلیل تحریمهای کنگره
Marzieh Javadi Arjmand
3 139409021429365000013 بیداری اسلامی و تحول سیاست آمریکا در قبال ایران
Mohammad Jamshidi
4 139409021433165000014 روابط ایران و افریقای جنوبی: روندهای گذشته، چشم انداز آینده
Ahmad Bakhshi
5 139409021436275000015 ایران و ترکیه در آسیای مرکزی
Paulo Afonso Brardo Duarte
6 139409021441425000017 کردهای سوریه: روابط اقلیت-اکثریت
Ghadir Nasri
Arman Salimi
7 139409021446415000018 حکمرانی و انقلاب در مصر
Seyed Masoud Mousavi-Shafaee

Vol. 1 No. 5 Spring 2014

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940902145315000019 انتقال قدرت جهانی، تحريم ها و جهت گیري صادرات ايران
Mohsen Shariatinia
Mohammad Reza Abedin Moghanaki
2 13940902150245000020 نقش فرآيند يادگیري در سیاستگذاري عمومی: مورد مطالعاتی ديپلماسی هسته اي ايران
Tahereh Miremadi
3 13940902154505000021 5+ لابی اسرائیل در آمريکا و مذاكرات ايران و گروه 7
Alireza Ahmadi
4 13940902158175000022 تحريم هاي غیر قانونی و غیر اخلاقی و پاسخ ايران
Mohammad Kordzadeh Kermani
5 139409021512395000023 سیاست خارجی ايران بین دو انقلاب
Rouhollah Eslami
6 139409021516115000024 روابط هند و اسرائیل؛ عامل ايران
Amir Sajedi
7 139409021520135000025 ايران و تغییر ماهیت رابطه ويژه امريکا و انگلیس
Mohammad Javad Bakhtiari

Vol. 4 No. 4 Winter 2013

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940903106455000042 برنامه اقدام مشترک ژنو: ماهیت و الزامات
ناصر ثقفی عامری
پیروز ایزدی
2 139409031011355000043 نقش عربستان در روابط ایران و پاکستان
Mohammad Salman Khan
3 139409031022375000045 تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه
Hamid Ahmadi
Fahimeh Ghorbani
4 139409031027205000047 روابط ایران و قزاقستان: تحلیل ژئوپلیتیک
Elaheh Kooalee
5 139409031032405000049 ایران و آسیای مرکزی: چشم انداز فرهنگی
Davood Kiani
6 13940903103605000051 (تحلیل هزینه-فایده روابط دیپلماتیک ایران و انگلستان (1390-136
Abuzar Gohari Moqaddam
Hojatollah Noori Sari
7 139409031041105000053 موضوع فلات قاره در رابطه ایران و همسایگان جنوبی
Pirouz Mojtahed-Zadeh

Vol. 3 No. 4 Autumn 2013

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394090311395000057 مطالعات پژوهشی چین بر روی ایران و خاورمیانه
Nadia Helmy
2 13940903117245000058 فرایند تولد سیاست خارجی ایران ١٣٦١-١٣٥٨
Mahmood Shoori
3 139409031112165000060 ایران در رابطه قوه مجریه و مقننه امریکا
Alireza Ahmadi
4 139409031115315000061 محور آنگلوساکسون در دکترین بلر و حمله بوش به عراق در سال ٢٠٠٣
Seyed Vahid Karimi
Amir Hooshang Mirkooshesh
5 139409031121325000063 مناسبات سیاسی ایران از 1798 تا 1921، ساختار ادراکی و ساخت تصویرِ دشمن
Farhad Ataei
Seyed Ali Monavari
6 139409031130265000064 بررسی مقایسه‌ای هژمونی در رویکرد تزاریست و کمونیست در قبال ایران
Farajollah Ali Ghanbari
7 139409031133315000065 سیاست فیلم‌های مستند درباره ایران: بررسی تطبیقی
Tahereh Hadian

Vol. 2 No. 4 Summer 2013
Vol. 4 No. 3 Winter 2012

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139409041010585000092 سیاست اوباما در قبال ایران و گروه‌های سیاسی رقیب در امریکا
Foad Izadi
2 139409041016245000093 تشدید امنیتی کردن: سیاست خارجی امریکا و جنگ ایران و عراق (١٩٨٨-١٩٨٠)
Maryam Javan Shahraki
3 139409041020225000094 سیاست‌های کرکوک: الزامات سیاسی برای ایران
Ghadir Nasri
Arman Salimi
4 13940904102525000095 جزایر مصنوعی در خلیج فارس: تحلیل حقوقی و سیاسی
Parvin Dadandish
Hamid Rahnavard
5 139409041028495000096 میراث بریتانیا و مرزهای غربی ایران
Asghar Ja'fari Valdani
6 13940904103215000097 عربستان سعودی و ایران : مورد مطالعاتی بیداری اسلامی
Ali Adami
Najmieh Pouresmaeili
7 13940904103635000098 روسیه و مناقشه هسته‌ای ایران
Ahmad Soltaninejad
Mahdi Shapouri

Vol. 3 No. 3 Autumn 2012

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940907109235000104 سخن سردبیر
Seyed Kazem Sajjadpour
2 139409071016275000105 ساختار امنیتی در خلیج فارس: یک بررسی فراگیر
Kayhan Barzegar
Mohammad Reza Agharebparast
3 139409071024235000106 گفتمان و هویت در سیاست خارجی ایران
Mahdi Mohammad Nia
4 139409071029515000107 ایران، ترکیه و انقلاب‏های عربی
Nabiollah Ebrahimi
5 139409071035155000108 هسته‌اي شدن شبه قاره هند و امنيت ايران
Seyed Kazem Sajjadpour
6 139409071040355000109 ایران و ژئوپلیتیک نوین آلمان
Davood Kiani
7 139409071043525000110 ایران و تعاملات فراآتلانتیک
Alireza Samoudi
8 139409071049475000111 امنیت انرژی هند و ژاپن در برابر ایران
Mandana Tishehyar

Vol. 2 No. 3 Summer 2012

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940908911425000123
Seyed Kazem Sajjadpour
2 13940908916325000124
Ghoncheh Tazmini
3 13940908918535000125
Ali Omidi
4 1394090892295000126
Farshad Roomi
5 13940908925575000127
Khalilollah Sardarnia
6 13940908934155000128
Ahmad Soltaninejad
7 13940908936185000129
Hossein Pour-Ahmadi
8 13940908939115000130
Mahmood Jalali

Vol. 1 No. 3 Spring 2012

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940908944545000131
Seyed Kazem Sajjadpour
2 13940908948265000132
Kourosh Ahmadi
3 13940908955155000134
پیروز ایزدی
4 13940908959485000135
Parvin Dadandish
5 1394090810685000137
Mohammad A. Mousavi
6 13940908101045000139
Vahid Noori
7 139409081012565000140
Hossein Daheshiar
8 139409081015325000141
Seyed Mahdi Hosseini Matin

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 23 رکورد)